Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www

Niniejsza informacja realizuje obowiązek prawny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r (dalej zwanym RODO).

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3, 80-210 Gdańsk); wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812534; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; posiadająca: NIP: 9571120280; REGON: 384892239 oraz adres poczty elektronicznej: [email protected]

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – [email protected]

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy przedmiotowego rozporządzenia.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu,